Play Video

Տեսադասեր

Անցե՛ք հերթականությամբ ստորև տրված վեց թեմաներով, որոնք կօգնեն ձեզ զարգացնել գիտակցված և դրական ծնողավարության ձեր գիտելիքներն ու հմտությունները:

13 տեսադաս

գիտակցված ծնողավարության ամենակարևոր թեմաներով

10․000 ծնող

կարող է գրանցվել և անվճար
անցնել դասընթացը

11 մարզ

մասնակիցներ Հայաստանի
բոլոր մարզերից

Մեր մասնագետները

Ահա այն հոգեբան մասնագետները, ովքեր ստեղծել և թվայնացրել են ձեզ համար ծնողավարության լավագույն ծրագիրը։

Հոգեբան, դասընթացավար

Հոգեբան, դասընթացավար

Մանկական հոգեբան, դասընթացավար